Omicron باعث تحمیل کروپ در کودکان تبدیل می شود


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بردکتر رایان بروستر، یکی اجتناب کرده اند نویسندگان این تحقیق اجتناب کرده اند بیمارستان کودکان بوستون، اظهار داشت: «میزان بستری نسبتاً بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیش از حد دوزهای می خواست برای مبتلایان تحت تأثیر کروپ کووید-۱۹ نماد می دهد کدام ممکن است آنها همراه خود کووید-۱۹ قابل ارزیابی هستند. همراه خود دیگران. ویروس‌ها می‌توانند باعث تحمیل کروپ شدیدتر شوند.»

بروستر افزود: “برای ایجاد بهتر از انتخاب های درمانی برای این کودکان به تحقیقات بیشتری خواستن است.”

دیفتری منصفانه بیماری شایع تنفسی در نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان خردسال است کدام ممکن است روزی رخ می دهد کدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عفونت های ویروسی باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم در فراگیر زمینه صدا، نای را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله های برونش تبدیل می شود. ویژگی آن سرفه ای شبیه پارس سگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی تنفس با کیفیت حرفه ای (به آن اشاره می شود استریدور) است. در اسبابک ها از حداکثر، ممکن است راه اثیری را به طور قابل توجهی شایسته تنبل.

بروستر می گوید: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است سویه Omicron غالب شد، شاهد افزایش انواع مبتلایان تحت تأثیر دیفتری بودیم.

دگزامتازون به ۹۷ سهم اجتناب کرده اند کودکان مورد تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ سهم اجتناب کرده اند افرادی که در بخش اورژانس خرس معامله با قرار گرفتند گرفت.

همه مبتلایان در بیمارستان اپی نفرین راسمیک را همراه خود نبولایزر بدست آمده کردند کدام ممکن است برای گروه متداولبه همان اندازه از حداکثر صحیح است.

کودکان بستری در بیمارستان منطقیتا ۶ دوز دگزامتازون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت دوز اپی نفرین نبولیزه شده برای مدیریت علائم کروپ شخصی خواستن داشتند کدام ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند حد همان قدیمی برای کروپ غیر کووید است.

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/