۹ نکته با اشاره به وظیفه پذیری در قبال حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خراب کردن به آنها


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برپس اجتناب کرده اند تخلیه روزافزون عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های غیر استاندارد حیوانات خانگی در دنیای آنلاین ما شبیه حضور آنها در لباس عروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیپ های شکوفه ای، حقوق حیوانات رعایت نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که تزکیه کردن گونه های جانوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری این کلیپ ها اقدام تبدیل می شود. تحمل شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گونه ای قرار می گیرند کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی همراه خود قوانین انسانی تکامل ندارد.

در همین جا ۹ نکته توسط عبدالله سالاری، بوم شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص مدیریت حیات وحش دقیق شده است:

* یکی اجتناب کرده اند مشکلات اساسی در مونتاژ این ویدئوها رعایت نکردن حقوق حیوانات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تزکیه کردن گونه های جانوری مورد شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار فراوانی قرار می گیرند کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی همراه خود قوانین انسانی همخوانی ندارد.

وقتی افراد محله ویدئویی اجتناب کرده اند اهلی شدن گونه های حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت صلح جو همراه خود انسان ها را تماشا می کنند، برای از گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب این حیوانات برای نگهداری شناخته شده به عنوان حیوان خانگی سرگرمی زده می شوند.

* وقتی قاچاقچیان گونه های حیات وحش را اجتناب کرده اند زیستگاه شخصی بردن می کنند، آنها را اجتناب کرده اند مادرشان کنار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد می فروشند، زیستگاه آنها را اجتناب کرده اند بین می برند.

* گونه های حیات وحش را نمی توان همراه خود حیوانات خانگی ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی در امتداد طرف انسان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در زیستگاه شخصی اقامت تنبل.

* اگر گونه های جانوری را به صورت قاچاق اجتناب کرده اند زیستگاهشان خارج کنیم، اجتناب کرده اند چرخه اکوسیستم خارج می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقرض می شوند.

* در متنوع اجتناب کرده اند اشیا نیازهای حیوانات خانگی برآورده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم آل های آنها را تامین می کنند.

* ما باید در قبال حیوانات خانگی پاسخگو برای باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیولوژی آنها معامله با کنیم.

* مهمترین دستور در پرورش حیوانات خانگی وظیفه پذیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه نباید طیف گسترده ای از حیات وحش را همراه خود حیوانات خانگی ارزیابی کنیم.

*گونه های حیات وحش تحت هیچ شرایطی اهلی نمی شوند.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/