۷۲۰ کیلوگرم چرخ دنده مخدر اختراع و سه قاچاقچی دستگیر شدند


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبسردار مجید کریمی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی وسط عملیات ویژه پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر فرماندهی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری فرماندهی انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اعضای یکی اجتناب کرده اند باندهای قاچاق چرخ دنده مخدر تعیین شدند.

وی اظهار داشت: در یک واحد عملیات سودآور اطلاعاتی دیروز سه قاچاقچی دستگیر، ۷۲۰ کیلوگرم چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند نوع هروئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریاک، ۲ قبضه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه خودروی قاچاقچیان نیز توقیف شد.

فرمانده پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر فرماندهی انتظامی ملت اظهار داشت: این عملیات مشترک توسط پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تکمیل شد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/