۷ نسبت کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ نسبت جراحات / تولید دیگری بازدید نکنید


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتسردار تیمور حسینی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به فینال وضعیت ترافیکی محورها اظهار داشت: به همان اندازه روز قبل از این شاهد بار ترافیکی سنگینی در محورهای رشت به طور قابل توجهی محورهای شمالی بودیم.

وی شکسته نشده داد: در لحظه بار بی نظیر بازدید کنندگان سایت در راه بازگشت است. به مردمان هم پیشنهاد می کنم کدام ممکن است وقت بازدید نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازدید خودداری کنند.

افزایش ۵۰ درصدی بازدید کنندگان سایت

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا اجتناب کرده اند افزایش ۵۰ درصدی تردد نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: احتمال عالی طرفه شدن بزرگراه های شمالی به طور قابل توجهی محورهای هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالوس اجتناب کرده اند شمال به جنوب موجود است از در وسط تا حد زیادی اجتناب کرده اند دیگران است.” مسافران به شهرها می الگو. آنها برمی‌گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است می‌گویم هموطنان اجتناب کرده اند آغاز بازدید خودداری کنند.

حسینی افزود: تصادفات نسبت به سال قبلی ۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان ۲۲ نسبت کاهش داشته است.

هدف اصلی پلیس اجتناب کرده اند فردا بر مدیریت بار پروازهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت است

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند فردا (۱۴ فروردین) هدف اصلی پلیس بر مدیریت بار پروازهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت {خواهد بود}، متعاقباً مجدداً به هموطنان شخصی پیشنهاد می کنم کدام ممکن است این سیستم پروازی تهیه نکنند.

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا در خاتمه اظهار داشت: اکنون تمامی محورها حاوی بار بازگشت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای شمالی، محورهای منتهی به شهرهای زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاحتی شاهد بازدید کنندگان سایت سنگینی هستند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/