۴۸۴۲ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۴ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۹۸۲ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۶۴ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۴۷۷ نفر نوبت سوم به بالا و تعداد کل واکسن های تزریقی دریافت کرده اند. به ۱۵۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۲۳ دوز در کشور رسید.

۴۸۴۲ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.