۴۶۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۷۹۲ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۲۴ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۱ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۸۲۷ دوز رسید.

۴۶ هزار و ۲۶۷ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.