۴۲۰۰ تومان بردن اجتناب کرده اند درگاه مهم خورد


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبهمراه خود ابلاغ قوانین بودجه امسال اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور، گمرک ایران نیز کف دست به تغییراتی زد کدام ممکن است آن اصلاح نرخ پول خارجی در محاسبه حقوق درگاه بود. نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سیستم ETS نزدیک به بازار افزایش خواهد یافت کدام ممکن است طی آن مالیات بر خوب ارزش افزوده همراه خود نرخ جدید بدست آمده تبدیل می شود.

بر ایده بند (ه) تبصره ۷ قوانین بودجه ۱۴۰۱ بند عالی، محاسبه نرخ پول خارجی خوب ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه اسبابک ها اجتناب کرده اند جمله احتساب حقوق درگاه، منوط به نرخ پول خارجی گفتن شده توسط وسط می باشد. موسسه مالی ماده (۱۴) سامانه صرافی پست دیجیتال (ETS) امور گمرکی است.

ضمناً طی مکاتباتی بین مشاور اینجانب مدیرکل گمرک همراه خود باغپور مدیرکل محل کار فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سایبری در مکاتبات ۱۴ فروردین شخصی همراه خود ردیابی به الزامات قوانین بودجه برای اعمال نرخ ETS در سامانه کامل گمرکی برای محاسبه خوب ارزش گمرکی کالا همراه خود برای درمان توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات {انجام شده} طی سال قبلی همراه خود موسسه مالی مرکزی {در این} خصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان ماموریت پولی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار پولی بر دوش گروه، بلافاصله اعمال قوانین بودجه در تبصره ۷ در خصوص نرخ پول خارجی در سامانه پول خارجی دیجیتال برای انجام اقدامات اجباری در سامانه کامل گمرکی.

بر ایده این گزارش، درآمدهای مقامات در بودجه اجتناب کرده اند محل حقوق درگاه برای ادغام کردن حقوق گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی است کدام ممکن است ادعا به حساب‌های گمرکی اجتناب کرده اند ۴۲۰۰ به نرخ محیط بازار افزایش یابد، با این حال {به دلیل} تاثیر تورم بر کالاهای وارداتی {به دلیل} افزایش قیمت‌ها. واردات شخصی را انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل درآمد بازرگانی توسط وزارت صمت این سیستم ریزی شده به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند تاثیر تورمی را محافظت دهد کدام ممکن است باقی مانده است آخرین نشده است.

با این حال قوانین بودجه کل سال را برای ادغام کردن تبدیل می شود، به همین دلیل برای کالاهای ترخیص شده اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده ضوابط سال قبلی، صاحبان کالا پس اجتناب کرده اند تصویب قوانین بودجه تلاش اجباری را برای بدست آمده مابه التفاوت قیمت بدست آمده کرده اند. استفاده شده. همراه خود پایان دادن اعداد سال جدید صنوبر کنید.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/