۴ نفر بر تأثیر غرق شدن عالی قایق در خندق غرق شدند


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتاسکندری رئیس گروه هلال احمر خرمشهر ذکر شد: ساعاتی پیش عالی فروند قایق در روستای معرات سنجور سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان آن در آب افتادند.

این قایق حامل ۱۱ مسافر بود کدام ممکن است متاسفانه ۴ نفر غرق شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد اجساد آنها پیدا نشده است.

نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات ارگان های مختلف در جستجوی اجساد غرق شده هستند.

دلیل برای حادثه خروجی شدن قایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت الزامات {بوده است}.

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/