۴ دزد چوب در تهران دستگیر شدند


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبسرهنگ پیمان لطیفی دانستن درباره دستگیری این باند ۴ نفره تصدیق شد: در پی بدست آمده گزارشی مبنی بر خانه شکنی چوب در محله کشف شد آباد، معامله با به پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سارقان در اصل کار نیروی کار عملیاتی پلیس یافتباد قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال. همراه خود ملاحظه به اینکه هدف قرار گرفته است. لیگ ها مرتفع است.

وی ذکر شد: ماموران در حین گشت زنی عالی تجهیزات وانت نیسان را تبصره کردند کدام ممکن است بسیاری کنده در آن وجود داشت. در عملیات پلیسی خودرو متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان دستگیر شدند.

پنجمین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت شکسته نشده داد: در بازرسی اولین اجتناب کرده اند خودرو ۲۰ اصله درخت، ۵ عدد متوجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ عدد داس غول پیکر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم به جرم خانه شکنی، برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا درخت اعتراف کرد.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/