۳۸ فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۷۵ بیماری جدید عروق کرونر در ملت ایجاد شد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتاجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در لحظه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، ۱۲۷۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۱۵ نفر بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۳۸ فرد مبتلا کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۲ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۶۶۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۳ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر همراه خود رنگ بنفش، ۵۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر همراه خود رنگ آبی نماد داده شدند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/