۲ قبضه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ فشنگ در جنوب پایتخت اختراع شد


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبفرمانده یگان کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات پلیس تهران غول پیکر ذکر شد: عصر قبلی ماموران قرارگاه جنوبی این یگان در جاری گشت زنی در محدوده شهرک سجادیه بودند کدام ممکن است {به رفتار} عابر پیاده مشکی نامشخص نامشخص شدند. کیف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عابرین پیاده اصل ایست برای تصور موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تجهیزات شوک {الکتریکی} ادعا کرد.

دو قبضه سلاح و 50 فشنگ در جنوب پایتخت کشف شد
سرهنگ عدنه وند ذکر شد: متهم ۳۵ ساله در تحقیقات مقدماتی ذکر شد قصد کالا از کیت ارتش را داشته کدام ممکن است توسط مراجعین ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شده است.

به مشاوره فرمانده یگان کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات پلیس اعلان تهران غول پیکر، متهم برای اطلاع اجتناب کرده اند عمیق موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد همدستان به کلانتری wi-fi عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه اشیا باید سریعا موضوع را اجتناب کرده اند طریق سامانه پلیس اعلان به پلیس اطلاع دهند. سیستم ۱۱۰.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/