۱۸۷ ویروس جدید کرونابه گذرش جام جم آنلاین۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰۰ و بر اساس استاندارد تشخیصی قطعی ۱۹ هزار و ۳۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا دکتر.

تعداد کل بیماران کرونای در کاشور ۶ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۲۰ نفر راسید است.

ببخشید ۲۴ ساعت است پس ۱۸۷ بیمار کرونای ژان خود رااز داست داد و مجموع جان بختگان در بیماری ۱۳۴ هزار و ۶۰۷ نفر راسید دارد.

خوشبختانه تا کانون ۶ میلیون ۴۲۷ هزار و ۳۸۸ نفراز بیماران، بهبود یافته و یاز بیمارستانها مجوز شدا و.

سه هزار و ۸۴۲ نفر از بماران مبتلا به ویروس کرونا، در بخش، حی، تماشا، که تحت نظر تصمیم درند غسل تعمید گرفتند.

تاکانون ۴۴۶ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۳۸ اسمیش تشخیص کووید ۱۹ ۱۹ درهم انگام شدید است.

وضعیت فعلی ۲۴۷، شهرستان، وضعیت قرموز، ۱۱۲ شهرستان، وضعیت نارنجی، ۸۹، وضعیت زرد و شهرستانی، وضعیت ابی قرار درند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/