۱۸۲ عکس جدید از ویروس کرونا


به گذرش جام جم آنلاین در روز تا امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰۰ ماه و بر اساس استاندارد تشخیصی قطعی بالا، ۱۷ هزار و ۵۴۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شانسای شد کهه ۲۳۴۲ نفار توسط ایسنا حمل شده است.

بنابرین، کل بیماران کوید ۱۹ دارکشور دارای ۶ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۱۱۵ نفر راسید است.

با عرض پوزش، طول ۲۴ ساعت یکسان است، ۱۸۲ بیمار کوید ۱۹ جان خود راز داست داد و مجموع جان بختگان در بیماری ۱۳۴ هزار و ۴۲۰ نفر راسید دارد.

خوشبختانه تا کانون ۶ میلیون، ۴۰۲ هزار، ۸۲۱ نفراز پماران، بهبود یافته و یا از پمارستانها تاریخ شهند.

۳۷۶۰ نفراز بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخشهای تحت نظر با تصمیم درند.

وجود دارد ۴۴۶ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۸۷۷ آزمایش، تشخیص کووید ۱۹، دکتر کاشور انجم، شدت بیماری.

وضعیت فعلی ایالت ۲۴۷، شهرستان در، ودیت قرموز، ۱۱۲ شهرستان در، وطایت نارنجی، ۸۹ شهرستان در، زرد، و ۰ شهرستان در، وضعیت ابی قردر درند است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/