۱۶ سهم تصادفات نوروزی برای عابران پیاده است / بازگشت اجتناب کرده اند بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنید


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبسردار سید کمال هادین فر اظهار کرد: در جاری حاضر همراه خود افزایش ۴۷ درصدی نزدیک به ۵۲ میلیون پرواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در ملت به گزارش رسیده است.

وی همراه خود خاص اینکه آمار جان باختگان پروازهای نوروزی ۲۲.۵ سهم کاهش کشف شد کدام ممکن است آمار مهمی است، تاکید کرد: با این حال نباید فراموش کرد کدام ممکن است باقی مانده است هفت روز به همان اندازه عید نوروز که همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه همراه خود ملاحظه به شرایط ناپایدار جوی در محورهای شمالی ملت، رغبت مردمان برای بازدید به استان های جنوبی مرتفع است، افزود: خودبخودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نتیجه واژگونی خودروها شود. .

به مشاوره هادیان فر، ۱۶ سهم تصادفات نوروزی درمورد به عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً اشخاص حقیقی مسن هر دو خردسال است.

وی دانستن درباره وضعیت محورهای کرج – شالوس تصریح کرد: در محور کرج – شالوس بار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان ۵۶۰ هزار خودرو در راهنمایی های شمالی {در این} بار ترافیکی موجود است. در واقع سعی کردیم در محور چالوس کمترین محدودیت را داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی همراه خود ردیابی به شلوغی بازدید کنندگان در درگاه شهرستانک در هشت کیلومتری رودبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجیل، تصریح کرد: اصل فرماندهی داده است. باید مرحله ۲ محوری بزرگراه شلوس را سازماندهی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل اشکال باند منگل رودبار را رفع کنیم.

حدین فر اجتناب کرده اند مردمان خواست به همان اندازه اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی را رعایت کنند، دانستن درباره اهمیت ملاحظه رانندگان به اصول پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات، یکپارچه داد: مدیریت خودرو.

وی در نهایت سخنان شخصی همراه خود تاکید بر عدم موکول نشدن بازگشت اجتناب کرده اند بازدید به روزهای پایانی عید اظهار داشت: اجتناب کرده اند مردمان تقاضا داریم زودتر اجتناب کرده اند روز پنجشنبه برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنند.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/