۱۲۸۵۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


گزارش کردن جام جم آنلاینتا امروز ۶۴ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۷۱ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۱۱ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۶۸ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۵۰ دوز رسید.

۱۲۸۵۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.