۱۱۸ هزار دوز واکسن کرونا ساعت شب قبلی تزریق شد


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برتاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۳ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۲ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کرده‌اند.

انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به ۱۴۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۲ دوز رسید.

ساعت شب قبلی ۱۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۲ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/