۱۰۸ میلیون لیتر بنزین در نهمین روز نوروز در ملت گلوله کردن شد.


بر ایده تجربیات جام جم اینترنت به گزارش شانا، کرامت ویسکرامی، مدیرعامل نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند گلوله کردن بیش اجتناب کرده اند ۱۰۸ میلیون لیتر بنزین در ملت در نهمین روز اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: میزان بنزین گلوله کردن شده در ملت در روز سه شنبه. (۹ فروردین) ۱۰۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر است.

وی اظهار داشت: در بازه ۱۴ روزه سفر نوروزی (۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به همان اندازه ۹ فروردین ۱۴۰۱) منطقیروزانه ۱۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در ملت گلوله کردن شد.

این رقم نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته (۲۵ اسفند ۱۳۹۴ به همان اندازه ۹ فروردین ۱۴۰۰) همراه خود معمول ۸۸ میلیون لیتر افزایش ۲۶ درصدی داشته است.

بلعیدن بنزین ملت در شکاف اول به همان اندازه هشتم فروردین ۱۴۰۱ به همین ترتیب ۸۹ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۰۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار لیتر، ۱۰۱ هزار لیتر، ۱۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۱۱. . ۱۰۰ هزار لیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار لیتر. بلعیدن بنزین ملت نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

بلعیدن بنزین در ملت نسبت به سال قبلی ۲۶ نسبت مرتفع است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است همراه خود ملاحظه به محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شیوع ویروس کرونا در ملت یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری باشد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/