۱۰۱۰ حادثه رانندگی در هفت روز ابتدایی سال به پرونده رسیده است


بر ایده تجربیات جام جم تحت وب مهدی فالیبور رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر اظهار داشت: بر ایده گفتن کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید، در هفت روز اول نوروز ۱۰۱۰ حادثه رانندگی پرونده شد. وی اظهار داشت: گزارش قالب سراسری کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروز ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ به همان اندازه یکشنبه ۷ فروردین ۹۲، انواع کل عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در ملت به ۱۸۹۳ مورد رسید کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه قبلی ۷۰ سهم افزایش داشته است. سال

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر انواع تصادفات رانندگی در هفت دیروز را ۱۰۱۰ فقره گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این آمار نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۰ سهم افزایش داشته است.

ولیبور افزود: ۸۸ فقره تصادف کوهستانی نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۱۵ سهم کاهش داشته است. در مجموع ۱۴۶ حادثه جوی نیز {در این} مدت گزارش شده است.

وی همراه خود ردیابی به افزایش ۸۰ درصدی همراه خود پرونده ۲۷ مورد حادثه ساحلی، اظهار داشت: به همان اندازه دیروز ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ نفر تحمل محافظت امدادی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ نفر نیز پس اجتناب کرده اند امدادرسانی به مناطق ایمن منتقل شدند. {در این} مدت ۸۶۸ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ نفر ارائه دهندگان سرپایی حاضر شد.

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر اظهار داشت: اسکان اضطراری ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۹ نفر، ۱۸۵ عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۵ مصدوم حوادث رانندگی پرونده شد.

ولی پور در نهایت اظهار داشت: بیشترین عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در استان ها درمورد به استان های خوزستان همراه خود ۱۷۲ مورد، اصفهان همراه خود ۱۵۴ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران همراه خود ۱۵۲ مورد {بوده است}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/