۱۰ تا ۱۵ دس از مباتلایان کوئید درگیر دلتا هستند


به گذرش جام جم آنلاین، حسین کیوانی، برنامه، برنامه، پایان کشور، به عنوان شبکه، دام، سیما، پاکش، ظاهر یک پاسخ، پاسخ، پاسخ به سوال: ویژگی های میکرون، کجاست. واقع شده است، منبع اطلاعات است، اوج در آن است، منبع است، و بدنی است که منبع است، فردی است که منبع است، استفاده می کند است و تا ۱۵ رز نیز لانگ می کشد. اینکه می گویند یک نفر بعد از ۷ رز من توانند سرکار پروند دراست آست و سازمان جهانی تایید کجایند مردم دور زمان حضور کارر آس ماسک منفعت کند.

ویروس شناسی استادیوم دانشگاه علوم پزشکی ایران یدور شاد: ۱۰ TA 15 DH مردممردم دلتا شرق دلتا تی ای ۲۱ رز نامزدی یک نفر خیس که مصیبت زده داشبوردش حاضر شد. به نظر من کهش رود شرایط کونی به من خورد، باید اساسنامه کار را اتخاذ کرد، این را دیدم. خرید ماسک با وزنه و استراحت اجتماعی، رایات کنیم.

کیوانی آدما داد: حر عالمی از سرماخورجی را بید دلتا و آمیکرون منسوب به بدیم. اشخاصی چون واکسن زندند و مبطلا شادند از تبار کاسانی که واکسین نزدند دوران بیماری را سبک تر گذراندند و فردی که واکسن نزدند پچتر کارشان توسط آی سی یو کشید و ۵۰ د کجایند مردم سخدت برامی.

توضیح بابا : سایه بری مدت موجی را اینگونا ندشته بشیم ولی با ابتلای کانونی با حق ۷۰ تا ۸۰ درجه حق دانشگاه پرسیم . کرال، ویروس، را با رایات، شوآ، هیپاز، توقف، به عنوان نام پرداخت.

ویروس شاناسی استادیوم دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره ویروس تبخال نز هدیه: تبخال دو نوع درد. نوع کیک ۵۰ عدد ماریناد، خیس و له شده می باشد. اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، آره، آره،

کیوانی یادور شاد: دو نوع دو تخال جنبه تناسلی اما را دیرگیر مایکند و آگر فرد هرجا ویروس از نوع دو خیس است خیلی بد است کجا میگیرد ها روی پست پروز می کیند. برخی آراد یکماه یکبار درگیر در بیماری می شوند. برخی، مه کنند را برای زن سرطانی تهمت زن، اما برای ویروس، برای زن سرطان، و برای زن بدن برای لاشه تصور کن.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/