گلهای صورتی گلهای بی نظیرشناخته شده به عنوان مثال در گل های تزئینی برگ های تزئینی، گل های برگ صورتی، برگ های صورتی، برگ های بی تجربه، ۴ برگ محیط ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گلزارها، گل های برگ صورتی، گل های صورتی، گل های زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند رنگ های تولید دیگری {به دلیل} رنگ هر دو ساختار خاصی کدام ممکن است دارند جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرطرفدار هستند. . در گزارش این هفته همراه خود گل های صورتی آپارتمانی شناخته شده شدیم.

سینگونیوم صورتی

سینگونیوم طبیعی است همراه خود برگهای انصافاً کدام ممکن است به طرز عجیبی چین خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیزه شده است. این گل اجتناب کرده اند خانوار گل ترومپت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دستور به رنگ بی تجربه روشن همراه خود لکه های بی تجربه یشمی است کدام ممکن است رنگ صورتی کسل کننده آن به تازگی وارد بازار شده است.

این گل به سمت شرایط محیطی فوق العاده مقاوم است با این حال محل قرارگیری آفتابی همراه خود آفتاب کم را دوست دارد. علاوه بر این به سمت سایه مقاوم است. می توانید بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی را همراه خود هم در گلدان بکارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توافق تحمیل شده شادی کنید.

فیکوس صورتی

اگرچه فیکوس به گل باستانی خانه مادربزرگ ها تغییر شده است، با این حال همچنان شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت شخصی را محافظت کرده است. همراه خود ملاحظه به اینکه محققان از به طور مداوم بر روی تحمیل گونه‌های طبیعی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع کار می‌کنند، فیکوس ابلق یکی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی نوظهور است کدام ممکن است می‌تواند مربوط به اقوام عجیب و غریب شخصی {به آرامی} مربوط به درخت به ارتفاعات زیادی انبساط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنه آن چوبی شود.

زمینه برگ فیکوس صورتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد، نوارهای لوسیون، صورتی هر دو سفید روی آن دیده تبدیل می شود. پوشش گیاهی باغ معمولاً به آفتاب بیشتری نسبت به پوشش گیاهی برگ بی تجربه خواستن دارند. پس بیشتر است آن را نزدیک پنجره شرقی قرار دهید به همان اندازه اجتناب کرده اند آفتاب صبحگاهی پر شود. پنجره های جنوبی نیز برای این کار صحیح هستند.

توده های صورتی

{به دلیل} ضخامت برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ خاصش مشتریان زیادی دارد. گلبرگ های گل عمدتا بی تجربه روشن همراه خود راه راه های بی تجربه تیره هستند.اخیرا گونه های جدیدی مربوط به آگلونما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگلونما صورتی وارد بازار شدند کدام ممکن است فوق العاده هم ترجیح هستند. برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق همراه خود آفتاب کم به مکانی نیمه سایه خواستن دارد.

این گل به سرما ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری بیش از حد عیب . Aglomeration علاوه بر این منصفانه تصفیه کننده هوا هوا است. این کاغذ رنگی نیز به آفتاب بیشتری خواستن دارد.

صورتی فیلودندرون

به این گل پرنسس هر دو شاهزاده صورتی نیز می گویند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب آن مربوط به برخی اجتناب کرده اند پوشش گیاهی تیغه ای تولید دیگری یکنواخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکنواخت نیست اما علاوه بر این رنگ آن خالدار هر دو پاشیده است. فیلودندرون ها اجتناب کرده اند جنس پتوس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آفتاب کم فوق العاده سازگار هستند. این تفاوت باعث شهرت آن {در خانه} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات شد. این گل آفتاب دوست است با این حال آفتاب مایل را {دوست دارد}.

گونه رز ادامه دارد هم طبیعی باشکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه قیمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به آن است شاهزاده خانم می گویند. فیلودندرون ها رفتار آویزان شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آویزان شدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید هر ۲ را همراه خود هم حفظ کنید.

نکته: اگر منصفانه گلدان فیلودندرون دسترس در بازار همراه خود برگ های صورتی خالص تفسیر کردید، احتمالاً منصفانه گیاه کنگو صورتی است. صورتی شدن {در این} پوشش گیاهی منصفانه معنی خالص نیست، اما علاوه بر این داروها شیمیایی برای صورتی شدن برگ ها به گیاه تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً شش به همان اندازه دوازده ماه پس اجتناب کرده اند کسب بی تجربه می شوند. با این حال در فیلودندرون، رنگ صورتی دقیق برگ ها منصفانه رنگ خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است گیاه مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده باشد، {این رنگ} همراه خود آن باقی {می ماند}.

حسن یوسف

حسن یوسف آنقدر ترجیح است کدام ممکن است نیازی به راه اندازی شد ندارد. برگ های متمایز آن همراه خود رگه های صورتی برای ما ایرانی ها فوق العاده انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده است. این گل انصافاً {به دلیل} رنگ برگ هایش به آفتاب زیادی نیز خواستن دارد.

اگر حسن یوسف را {در خانه} دارید، از قبل می دانید کدام ممکن است او بهتر از رنگ ها را در پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی زمستان دارد. از در پاییز می توان آن را پایین پنجره رها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آسیب دیدن برگ های آن را رنگی کرد با این حال {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در بهار آفتاب پایین پنجره باعث رنگ پریدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدر شدن برگ های آن تبدیل می شود. در روزهای خوب و دنج، آن را سطح اجتناب کرده اند پنجره حفظ کنید. اگر فضای به سختی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانید ، حتما یک بار دیگر آفتاب پنجره را فیلتر کنید.

فیتونیا

این گل به خاطر برگ های منحصر به فردش افسانه ای است. دارای رگبرگهای صورتی فوق العاده انصافاً بر روی برگها به تعیین کنید مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ظریف است. با این حال رنگ سفید این گل دسترس در بازار تا حد زیادی دیده تبدیل می شود. فیتونیا عاشق تنظیم های مرطوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در تراریوم ها اجتناب کرده اند آن استفاده تبدیل می شود پس اجتناب کرده اند سمپاشی در محل نگهداری غافل نشوید.

برای رنگی ماندن برگها باید حداقل ۲ به همان اندازه ۴ ساعت در روز آفتاب اکتسابی کنند با این حال آفتاب مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر خورشید باعث سوختن برگها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انگشت دادن شکوه شخصی تبدیل می شود. {به دلیل} تعیین کنید خاص رگبرگ ها به این گل عصب گیاه نیز می گویند. گونه خاصی اجتناب کرده اند بسیاری از اینها فیتونیا به تماس گرفتن فیتونیا آلبیونیس شناخته تبدیل می شود.

برگ بید صورتی

برخی معتقدند بسیاری از اینها برگ بید صورتی است ۹ صورتی. با این حال در بین گلفروشان ترجیح است. برگها برگها هر دو بنفش خالص تیره هر دو بی تجربه غیر مستقیم به بنفش هستند کدام ممکن است رنگ غالب آن بی تجربه است. بسیاری از اینها برگ بید اخیر متولد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ فوق العاده شوری دارد.

نگهداری اجتناب کرده اند آن مربوط به سایر برگ های بید سرراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب از حداکثر مربوط به تنظیم تاریک به آن است آسیبی نمی رساند. در آفتاب کم رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار برگها فرسوده هر دو ناپدید می شوند.

گل سنگ صورتی

شناسایی تولید دیگری این گل ادم است. لکه های صورتی در محتوای متنی بی تجربه برگ جلوه خاصی به این گل نوزاد داده است این دلیل است در انگلیسی به آن است گل خالدار می گویند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جدا از صورتی دارای رنگ های سفید، بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی نیز می باشد کدام ممکن است رنگ غالب آن صورتی است.

نگهداری اجتناب کرده اند آن نیز سرراست است. کاشت چندین ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ مختلف در امتداد طرف هم فوق العاده جالب {خواهد بود}، مخصوصاً اگر در مکانی باشند کدام ممکن است طلوع آفتاب صبحگاهی به برگ های آنها بتابد. این گل برای تراریوم نیز انواع خوبی است.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است اگر قلمه ها به مرور زمان اجتناب کرده اند انتهای ساقه برداشته شوند، گیاه حالت ضخیم، توپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای شخصی را محافظت می تدریجی. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است این گل به سمت سایه مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آبیاری آن نامنظم باشد برگ های پایینی آن آغاز به ریزش می کنند.

کوردیلین

برگ های کوردیلین بی تجربه تیره همراه خود محیط صورتی است. در واقع بیشتر است بگوییم یاسی. مخلوط کردن رنگ این ۲ فوق العاده انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه نواز است. سازگار همراه خود خشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر آبیاری دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به آفتاب صحیح دارد. اگر این گل را {در خانه} دارید، آن را در مکانی همراه خود آفتاب صحیح قرار دهید.

بگونیا رکس صورتی

بگونیا علاوه بر این در رنگ های مختلفی مربوط به بنفش، نقره ای، بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی موجود است. کاشت گروهی اجتناب کرده اند رنگ ها در امتداد طرف هم مخلوط کردن جذابی را برای شما ممکن است تحمیل می تدریجی.

dracaena prachame

دراسنا نیز یکی اجتناب کرده اند گل های برگی است کدام ممکن است دارای برگ های مستطیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک همراه خود محیط صورتی فوق العاده انصافاً می باشد. این گل در طراحی های تزئینی فوق العاده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کالاته آ

کالاته به تماس گرفتن های عابد، گیاه سبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکالت نیز شناخته تبدیل می شود. معمولا روی برگ های پوشش گیاهی این گونه رگبرگ های راه راه فوق العاده شکوه موجود است کدام ممکن است این دلیل است به آن است گورخر نیز می گویند.

دلیل برای نامیدن آن بعد اجتناب کرده اند نمازگزار هر دو گیاه نماز اینجا است کدام ممکن است برگ های آن ساعت شب ترکیبی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح باز تبدیل می شود.

ترکیبی کردن برگها در ساعت شب مربوط به انگشت دعاست. این گل رطوبت دوست است، به همین دلیل می توانید برای اکتسابی رطوبت می خواست آن را اسپری کنید. پنجره های شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی برای این کار برتر هستند.

آفتاب مستقیم خورشید باعث سوختگی برگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین جابجایی رنگ های زیبای برگ ها تبدیل می شود. این گل دارای گونه های مختلفی است. ?

کالاتهای رنگی: برگها دراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیضی تعیین کنید هستند. روی برگها رنگ بی تجربه ملایمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین آن بنفش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به آن است محصول رنگی می گویند. آفتاب غیرمستقیم را {دوست دارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب مستقیم به برگ های آن آسیب می رساند.

رز هر دو تاج: برگ های آن صاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه تیره همراه خود رگه های صورتی به همان اندازه لوسیون است. این گونه به سرما فوق العاده ظریف است.

Calathea ornata: این گل یکی اجتناب کرده اند زیباترین پوشش گیاهی آپارتمانی محسوب تبدیل می شود. روی برگهای بی تجربه تیره آن نوارهای مشترک انصافاً به رنگ صورتی کمرنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین برگها بنفش تیره است.

موسی در گهواره

زیپلین هر دو صدف یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند رنگ های این گیاه است. برگها صورتی تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله زیرین آن بنفش است. مخلوط کردن این سه رنگ در امتداد طرف هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گلدهی خاص آنها شکوه گیاه را دوچندان کرد. نگهداری اجتناب کرده اند آن سخت نیست از در تنظیم های سرپوشیده در مناطق گرمسیری انبساط می تدریجی. {فراموش نکنید} کدام ممکن است این گل خواستن به آفتاب متداولبه همان اندازه بیش از حد دارد.

زینب الخزاعی – صفحه بحث

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/