گذشته تاریخی های جدید در ساترابر ایده بررسی ها مربای مربا به گزارش ساترا PR; سعید مقیسه رئیس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} ساترا همراه خود صدور حکمی محسن قیمی نصاب را {به سمت} قائم مقامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه ملکی را {به سمت} معاونت مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور حقوقی منصوب کرد.

علاوه بر این بر ایده این مفاد، مهدی حجلفخانی شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کل صدور مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین زریعی {به سمت} سرپرست معاونت تعاملات بین الملل منصوب شدند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/