“گام” دولت بهبود تولید و بهره وری
گواهی اعتبار محصول «گام» به عنوان ابزاری بازارمحور با قابلیت انتقال وجه و بازار سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ارائه می‌کند که بر اساس آن تولیدکنندگان بر اساس آن از بانک عامل درخواست صدور و ضمانت می‌کنند. فاکتور خرید مواد اولیه و رسانه: گواهی اعتبار صادر می شود محصول در موعد مقرر و تحویل فروشنده مواد اولیه می باشد.