کهکشان راه شیری ۱۳ میلیارد سال قدمت دارد (+ عکس)


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتمائوچن جیانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هانس والتر رکس اجتناب کرده اند موسسه ماکس پلانک ستارگان را در فاز غوطه ور بازرسی کردند، جایی کدام ممکن است ستارگان همراه خود هیدروژن در هسته شخصی بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردتر می شوند. آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای ستاره {در این} سطح آرم دهنده سن .

ستاره ها ساده تعدادی از میلیون سال قدمت دارند. متعاقباً، برای این بررسی باید تحقیقات در عمق ای روی ستاره ها انجام می شد.

بررسی روی ۲۵۰۰۰ ستاره آرم داد کدام ممکن است بین ۱۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون به همان اندازه ۱۵ میلیارد سال سن دارند. سپس نتایج این بررسی همراه خود تحقیق زودتر با توجه به تحولات کهکشان راه شیری ارزیابی شد. متعدد اجتناب کرده اند ستاره شناسان بر این باورند کدام ممکن است هاله راه شیری در گذشته اجتناب کرده اند قرص کهکشان راه شیری تعیین کنید گرفته است.

کهکشان راه شیری 13 میلیارد سال قدمت دارد (+ عکس)

پایین در یکی اجتناب کرده اند بازوهای مارپیچی کهکشان راه شیری قرار دارد. کهکشان یک دزد دریایی دارد. یکی اجتناب کرده اند قرص‌های ضخیم‌تر برای ادغام کردن ستارگان جوان‌تر، اجتناب کرده اند جمله خورشید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص تولید دیگری برای ادغام کردن ستاره‌های مسن‌تر است کدام ممکن است به همان اندازه بازوی مارپیچی طولانی کردن می‌یابند.

با این حال نتایج یک بررسی جدید آرم می دهد کدام ممکن است قرص کهکشان راه شیری قابل انجام است اولین ساختاری باشد کدام ممکن است در کهکشانی تعیین کنید گرفته است کدام ممکن است ۱۳ میلیارد سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۸۰۰ میلیون سال پس اجتناب کرده اند تحریک کردن جهان تحریک کردن شد.

کهکشان راه شیری 13 میلیارد سال قدمت دارد (+ عکس)

قرص خانه کهکشان راه شیری ۲ میلیارد سال بعد تعیین کنید گرفت. محققان می گویند کدام ممکن است این دانش ۹ تنها سن کهکشان را آرم می دهد، اما علاوه بر این به درک چگونگی تعیین کنید گیری کهکشان های تولید دیگری نیز {کمک می کند}.

گزارش مناسب این بررسی در روزنامه Nature آشکار شده است.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/