کفگیرها وبلاگ نویسانی کدام ممکن است در جستجوی “روده ها زرشکی” برای فرزندان شخصی هستند به مردمان هشدار دادندبر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبدر حالی کدام ممکن است فعالان کودک می گویند تخلیه عکس کودکان نقض حقوق آنهاست، برخی اجتناب کرده اند کفگیرها عکسها اقامت فرزندان شخصی را در دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند جمله اینستاگرام چاپ شده می کنند، در حالی کدام ممکن است نهاد سراسری کنوانسیون حقوق کودک یکی اجتناب کرده اند اسبابک ها است. نقض حقوق کودکان، تخلیه و بازنشر عکسها کودکان همراه خود نیازها مختلف اجتناب کرده اند جمله حاضر شکوه و تخصص کودکان، برانگیختن همدلی نهایی، تبلیغ کالا و ارائه دهندگان در دنیای آنلاین ما و رسانه سراسری، مکان های خبری، وب و صفحات خصوصی توسط اشخاص حقیقی و کسی حقوقی: کفگیرها اذعان داشتند کدام ممکن است این اقدام جدا از تجاوز به حریم شخصی کودکان، مراقبت نشده به مصلحت آنان تلقی تبدیل می شود و ممکن است در بلند مدت فرزندان را کشف نشده خطرات و آسیب های بدنی و روحی قرار دهد.

بر این مقدمه و همراه خود ملاحظه به تداوم این عکسها به‌ویژه در دنیای آنلاین ما، انتخاب همین الان مبنی بر تخلیه تصویر کودک به هر نحوی کدام ممکن است تخلیه آن در بلند مدت خطرناک هر دو ناخوشایند تلقی شود، برخلاف حق کودک بر کرامت انسانی و خشونت است. علیه کودکان حق تصمیم گیری آینده نیز {به دلیل} آسیب های روحی، بدنی و بسیاری دیگر همراه خود مزیت کودکان در تضاد است. به همین دلیل تخلیه هرگونه عکس اجتناب کرده اند کودکان ممنوع است و این است کار نقض بدیهی حقوق آنهاست.

در همین اتصال، مینا جندقی، پرانرژی بخش کودک در اظهار داشت و گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به حضور کودکانی کدام ممکن است {به دلیل} وبلاگ کفگیرها شخصی در دنیای آنلاین ما حضور دارند، اظهار داشت: توسعه دنیای آنلاین ما در سال های فعلی پدیده هایی را به وجود معرفی شده است است کدام ممکن است ادامه دارد کنار هم قرار دادن رویارویی است نیامد. اجتناب کرده اند جمله این پدیده ها تبادل عکس، فیلم و داده ها کسب اطلاعات در مورد کودکان است. این امر به همان اندازه حدی پیش گذشت است کدام ممکن است اکنون برخی اجتناب کرده اند کفگیرها همراه خود به اشتراک گذاشتن رویدادهای اقامت روزمره فرزندان شخصی در صفحات شبکه، درآمد زیادی به کف دست می آورند.

وی اظهار داشت: این پدیده ممکن است به توضیحات و انواع مختلفی رخ دهد. ساده برای ارتباط در دنیای آنلاین ما، لایک، فالوور و … عکس کودک نوپا را در دنیای آنلاین ما تبلیغ هر دو کشتی کنید.

این پرانرژی کودک یکپارچه داد: در هر صورت و به هر دلیلی اگر این کار انجام شود در پایان در نتیجه آسیب دیدگی کودک تبدیل می شود {و هر} چیزی کدام ممکن است دیگری مصلحت کودک باشد «تضییع حقوق او» است.

جندقی همراه خود ردیابی به نقض حریم شخصی کودکان اظهار داشت: در جاری حاضر عکسها و تصاویر های کودکان با بیرون رضایت آگاهانه آنها در دنیای آنلاین ما چاپ شده تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است قابل انجام است کودک در بلوغ نسبت به تخلیه این عکسها و داده ها در دنیای آنلاین ما اعتراض تدریجی.

وی افزود: این پدیده قابل انجام است در دوران نوجوانی نیز باعث آزار و تشدید آنها شود؛ کفگیرها به خاطر فرزندان شخصی کدام ممکن است گاهی {نمی توانند} راه بروند این کار را انجام می دهند و ردپای دیجیتالی را به ارث می برند و به معنای واقعی کلمه هستند این امکان را اجتناب کرده اند کودک می گیرند. بعداً، در سن و انبساط صحیح، هر طور کدام ممکن است {دوست دارد} ورزشی تدریجی؛ داستان اقامت شخصی را رئوس مطالب تدریجی.

جندقی همراه خود تاکید بر اینکه هر انسانی حق دارد آنچه را کدام ممکن است در اقامت شخصی به اشتراک می گذارد انواع تدریجی، خاطرنشان کرد: این کودکان اجتناب کرده اند ابتدا به دنیا می آیند و گاه در معده مادر هستند و اجتناب کرده اند این حق محروم هستند.

این پرانرژی حقوق کودک همراه خود تشریح تاثیر این رفتار بر سلامت روان کودکان، یکپارچه داد: گاهی این کودکان معتقدند کدام ممکن است عشق و کنجکاوی والدینشان در گرو محافظت این ملاحظه دیجیتال، بیشتر و بازیگوش بودن و به معنای واقعی کلمه هستند تکل لایک تا حد زیادی است. آنها خرس فشار هستند.” منصفانه مشکل ابدی است. اجتناب کرده اند طرفی در دنیای آنلاین ما قابل انجام است کودک ها در دوره کوتاهی ملاحظه زیادی را به شخصی جلب کنند با این حال به مرور زمان این کنجکاوی کمتر تبدیل می شود و این است باعث تبدیل می شود کودک بافت بی کفایتی و اضطراب از حداکثر تدریجی.

گندقی خاطرنشان کرد: چون آن است کفگیرها این کودکان در همه زمان ها در جستجوی لایک، تایید و کامنت های خوش بینانه هستند، این کودکان نیز قابل انجام است رفتارهای تاییدی شخصی را پیدا کنند. به معنای واقعی کلمه هستند این کفگیرها در تعیین کنید گیری منصفانه خودانگاره مفید اجتناب کرده اند کودک دخالت می کنند.

این پرانرژی حقوق کودک در یکپارچه به تاثیر تخلیه عکسها کودکان در دنیای آنلاین ما در تربیت آنان تیز کردن و افزود: موضوع استقلال جسمی را باید اجتناب کرده اند سنین زیرین به کودکان آموزش داد؛ این یعنی حق انواع برای کودک. اجتناب کرده اند سنین زیرین {چه کسی} را نوازش کنیم، به {چه کسی} نزدیک شویم و چه بپوشیم؟ و… کم کم همراه خود رعایت این انواع ها، این خودمختاری در کودک تحمیل و آسانسور تبدیل می شود، به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود به اشتراک گذاشتن داده ها با اشاره به کودک با بیرون او. رضایت هر دو رضایت آگاهانه، ما به کودک پیامی می فرستیم کدام ممکن است “ممکن است در احاطه شخصی حریم شخصی ندارید {و هر} کسی ممکن است با بیرون رضایت ممکن است اجتناب کرده اند مرز ممکن است رفتن تدریجی.”

جندقی بر لزوم ملاحظه ویژه کفگیرها به آموزش دیجیتال برای فناوری جدید تاکید کرد و اظهار داشت: کفگیرها باید فرزندان شخصی را همراه خود قوانین و مبانی فضای دیجیتال شناخته شده کرده و به آنها {به درستی} نماد دهند و شکی نیست کدام ممکن است آنها حریم شخصی کودک را نقض می کنند.»، این الگوی خوبی برای او نخواهد بود.

این پرانرژی حقوق کودک در یکپارچه همراه خود ردیابی به “ایمنی کودکان” اظهار داشت: به اشتراک گذاری عکسها و داده ها کودکان در دنیای آنلاین ما قابل انجام است ایمنی آنها را به خطر بیندازد و آنها را کشف نشده کودک آزاری و … قرار دهد.

گندقی یکپارچه داد: وقتی صحبت اجتناب کرده اند مزایای مالی تخلیه عکسها کودکان تبدیل می شود، موضوع کار دیجیتال کودک مطرح تبدیل می شود، شاید {به دلیل} تمایز بعضی از اینها کار همراه خود تولید دیگری انواع کار کودک شناسایی شده است و آشناتر در گروه باشد. کودک را در هر فعالیتی حاوی کنید کدام ممکن است به انبساط عمومی آن آسیب مالی وارد می تدریجی؛ این الگوی ای اجتناب کرده اند کار کودکان است.

وی همراه خود ردیابی به «کودک کار تحت وب»، اظهار داشت: کار اینترنتی کودکان باعث تبدیل می شود دوران کودکی البته است نگذرد و ممکن است مصداق کودک آزاری نیز باشد.

گندقی یکپارچه داد: این را هم باید در تذکر گرفت کدام ممکن است اگر کودک به سنی رسید کدام ممکن است گزینه داشته باشد به طور آگاهانه پیامدهای حضور شخصی در دنیای آنلاین ما را تحقیق تدریجی و احتمال دارد حضور {در این} خانه داشته باشد، باید خانه و {فضای کافی} برای آن فراهم کنیم. آموزش و نظارت.» همراه خود ملاحظه به قدمت و مرحله بهبود آن، چون دنیای آنلاین ما شبیه به طور کدام ممکن است ایراداتی دارد، مزایایی هم دارد و ممکن است فضای انبساط و مشارکت را برای فناوری جدید فراهم تدریجی.

او اظهار داشت: «پوشش گذاران غیر از رفتار عقب کشیدن، باید همراه خود آموزش کفگیرها با اشاره به تهدیدات سایبری برای جوانان و وضع مبانی حمایتی، اجتناب کرده اند کودک آزاری و استثمار جلوگیری کنند. برای مثال در فرانسه مبانی سختگیرانه ای برای حمایت اجتناب کرده اند حقوق کودکان در دنیای دیجیتال وضع شده است. کودکان علاوه بر این طبق قوانین «حق فراموش شدن» خواهند داشت. این بدان معناست کدام ممکن است اگر کودک بخواهد محتوا را بردن تدریجی، پلتفرم های پیش اعتقاد باید این کار را انجام دهند. محافظت حقوق کودکان در دنیای آنلاین ما فوق العاده مهم و ظریف است. اگر کفگیرها مزیت کودک را در میل قرار دهند و در گذشته اجتناب کرده اند کشتی عکس ها اجتناب کرده اند مجازات ها آن آگاه باشند، گزینه ها بهتری خواهند گرفت.

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و پرانرژی حقوق کودک، ضمن بازرسی اندازه حقوقی این پدیده، تخلیه عکسها حقوق کودکان را تضییع حقوق آنها از آن آگاه است و می گوید: به طور معمول تخلیه عکسها شخصی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند تذکر قوانین جرم انگاری شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تخلیه تصویر کودکان ممکن است در نتیجه تضییع کرامت انسانی و حریم شخصی آنها شود و اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این موضوع قابل انجام است آسیب روحی و روانی به کودکان وارد تدریجی، این حرکت ممکن است جرم کودک آزاری تلقی شود و اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کودک کودک را تنبیه می تدریجی. . مسئله آزار روانی و حمایت اجتناب کرده اند کودک.

وی یکپارچه می دهد: متاسفانه آنچه در جاری حاضر شاهد آن هستیم اینجا است کدام ممکن است برخلاف مصلحت کودکان، کرامت انسانی و حریم شخصی آنها، {هر روز} بر انواع کودکان آزاری در دنیای آنلاین ما افزوده تبدیل می شود. به این انجمن این کودکان کشف نشده تمام لحظات خاص شخصی قرار می گیرند و در واقع این ضرر ممکن است تاثیرات عقب کشیدن بر روی آنها بگذارد.

این وکیل دادگستری به تاثیر تخلیه عکس کودکان بر شخصیت آنها ردیابی کرد و افزود: تخلیه عکس کودکان ممکن است خطرات قابل توجه را در جستجوی داشته باشد و اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باعث مشهور کاذب کودکان تبدیل می شود به منظور که به محض ناامیدی و ناامیدی کودکان را در جستجوی دارد. غول پیکر شو.”

این پرانرژی حقوق کودک همراه خود ردیابی به {افرادی که} همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند عکسها کودکان کسب درآمد و فروش می کنند، این اقدام را فرم کار کودک در دنیای آنلاین ما عنوان کرد.

نادی اظهار داشت: به همین دلیل بر مقدمه مبانی عمومی در خصوص کودک آزاری، امکان اعمال مجازات موجود است.

نادی در {پاسخ به} این سوال کدام ممکن است چرا قوانین همراه خود اینها برخورد نکرده است، اظهار داشت: کودک آزاری جرم نهایی است و خواستن به دادستان ویژه ندارد، هرکسی ممکن است گزارش تدریجی و مدعی العموم ممکن است ورود تدریجی.

این پرانرژی حقوق کودک همراه خود خاص اینکه هر جرمی عناصری دارد، می گوید: یکی اجتناب کرده اند این اجزا عامل فیزیکی است. هر حرکت فیزیکی کدام ممکن است شخص خاص انجام می دهد. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مولفه های حیاتی، روانی است، یعنی باید کینه داشته باشد. در متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها کدام ممکن است شاهد استفاده اجتناب کرده اند عکسها کودکان هستیم، چنین کینه ای {وجود ندارد}. شناخته شده به عنوان مثال، مادر {به دلیل} عدم استعداد فرزندپروری و ناآشنایی همراه خود حقوق کودک، بیهوش و بدخواهانه تمام لحظات شخصی اقامت فرزند شخصی را بدیهی می تدریجی و مرتکب جرم دقیق نمی شود، اما علاوه بر این به فرزند شخصی آسیب می رساند. در این چیزها قانونگذار کمتر وارد تبدیل می شود و آنچه مهمتر است سنت سازی و توجه اجتناب کرده اند مجازات ها این اقدام است.

نادی می‌گوید: با این حال در مواردی کدام ممکن است کودک آزاری رخ می‌دهد و کودک درآمد، آزار و تشدید و آسیب روحی و روانی بدست آمده می‌تدریجی، می‌توان شناخته شده به عنوان پرونده قضایی و کیفری وارد این پرونده شد.

و در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند تذکر قانونی امکان دریافت پذیرش در این پرونده موجود است، خاطرنشان می تدریجی: قوانین جرایم کامپیوتر ای استفاده اجتناب کرده اند کودکان و جوانان را نیز جرم انگاری کرده است و {در این} راستا شاهد ورود قابل توجه تری به تجهیزات قضایی هستیم.

این پرانرژی حقوق کودک معتقد است جدا از معامله با قضایی به عاملان این اعمال مجرمانه علیه کودکان، باید ورزش ها و ورزش های توجه بخشی برای ارتقای سواد الکترونیک و افزایش استعداد های کودکان و کفگیرها {در این} زمینه صورت گیرد. علاوه بر این باید اجتناب کرده اند آن مراقبت و حمایت شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/