کسری سفره های آب زیرزمینی بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد متر تاس در سال است


بر ایده تجربیات جام جم تحت وب فیروز قاسم زاده مدیرکل محل کار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش آب ملت ذکر شد: بر ایده فینال آمار فعلی انواع مناطق ممنوعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی مطالعاتی ملت به ۴۲۱ جهان رسیده است.

وی شکسته نشده داد: آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ایران خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه خشک همراه خود معمولی بارندگی ۲۵۰ میلی متر است کدام ممکن است حدود یک سوم معمولی جهانی است.

مدیرکل محل کار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آب ملت ذکر شد: اجتناب کرده اند تذکر meting out مکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی نزولات جوی در ملت، شرایط مساعدی برای افزایش دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود کافی به دارایی ها آبی در ملت فراهم نشد، به منظور که نزولات جوی در ملت فراهم نشد. در ملت حاضر نشده است. وسعت مناطق کویری حدود ۴۶ میلی متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان های شمالی ملت به بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ میلی متر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر روزی ۵ نسبت بارندگی ملت {در تابستان} رخ می دهد کدام ممکن است کمکی نمی شود. {در تابستان} تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ابدی است.

قاسم زاده شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری میزان بارندگی ملت به مرور زمان کاهش یافته است است به منظور که معمولی بارندگی در ملت طی ۵۳ سال حدود ۲۵۰ میلی متر بوده در حالی کدام ممکن است معمولی ۱۳ سال قبلی به ۲۳۲ میلی متر کاهش یافته است است.

وی افزود: جدا از الگو نزولی بارندگی در ملت، الگو افزایشی دما در نتیجه افزایش تبخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سهم بارش کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط اشاره کردن شده جدا از اصلاحات عناصر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در کل سال شد. سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انتخاب گیری بسته شدن کبریت همراه خود شرایط کم آبی». در نتیجه سوء مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین برخورد کردن مرحله آب زیرزمینی تبدیل می شود کدام ممکن است دارایی ها آبی فعلی را محدود می تدریجی.

مدیرکل محل کار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آب ملت خاطرنشان کرد: بر ایده آنچه در بخش خوردن آب ملت شاهد هستیم، سالانه حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب آب در ملت خوردن تبدیل می شود کدام ممکن است اصولاً آن حدود ۹۰ نسبت در بخش کشاورزی است. {به دلیل} عدم استفاده.» همراه خود ملاحظه به قابلیت های قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم سازمانی تجهیزات های به فرماندهی به ایده ها اسناد بالادستی در زمینه مدیریت بهینه خوردن آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} آب کشاورزی (به طور قابل توجهی ایده ها مدیریت مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجمی). ). عرضه آب)، آب همراه خود {بهره وری} فوق العاده زیرین {در این} بخش خوردن تبدیل می شود. خوردن آب ملت مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی میزان خوردن در ملت همراه خود کمیت آب تجدیدپذیر در ملت حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است بر ایده معمول کمیسیون رشد ایمن گروه ملل، ایران اجتناب کرده اند تذکر بحرانی حاد قرار دارد. اجتناب کرده اند دارایی ها آب

قاسم زاده ذکر شد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پیش‌سوراخ بینی‌های بلندمدت اقلیمی آرم می‌دهد کدام ممکن است ایران {به سمت} تحریک کردن فشار‌های آبی بلندمدت اجتناب کرده اند تذکر اصلاحات اقلیمی پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت فشار آبی ۹ تنها بر بخش‌های گروه، اما علاوه بر این آب را نیز خرس تأثیر قرار می‌دهد. دارایی ها.” مرور کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تمدید {وجود ندارد}.

وی افزود: متعاقباً برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحریک کردن فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند دارایی ها آب تجدیدپذیر خواستن است اقدامات در عمق ای در قالب این سیستم مدیریت بیشتر مبتنی بر آب دنبال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز موفقیت {در این} بخش مشارکت از ما است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب اجتناب کرده اند اتلاف در بخش آب».

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/