کدکن بی خواب آن را با زرگسالان با خواب می شوند عوض می کند


به گذرش جام جم آنلاین، دو محقق، دریفتند که ۴۳ د، دس از کدکانی که بین سالهای ۵ تا ۱۲ سلگی از به خوابی رنج میبرند، اور سال ۲۰ ام ۳۰ سالگی نیز داچار مشکل پی خوابی احساسد.

دو محقق است احتمال اینکا یاک کداک چند بار آخر آن بازرگسالی چند مرتبه یک شود تقریبا.

«جولیو فرناندز مندوزا»، نویسنده ارشد آنجا که خواندی دانشگاه علیالتی، پنسیلوانیا، درین بار هدیه: «تا ۲۰ تا ۲۵ درساد از کدکن دار سن علم بی خوابی روابک راودک راوداخ آدرسی با آدرس دیگری دارد. در میان نوگوانان که عدد بین ۳۵ تا تا ۴۰ درساد افزایش میبد کجاست.

کجا بری برسی تدام بی خوابی درمیان کدکن دار هن رشد بیش ۵۰۰ کدک راس ۵ سالگی تا ۳۱ سلگی تامین کننده تصمیم بابا.

بچرخانید طول مرحله اول قرائت بین صلحی ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ انجم شاد، هیما بچه ها (یا والدنشان) پرشنما حی را درباره خواب تکمیل کارندند. عادات خواب نیز در زمان خواب دورک، حوالی آزمایشگاهی رادیابی شاد.

تقریباً چهارم کدکن پش نوگوانی، زنبور خوابی خیس شده است.

مرز بین ۶ تا ۱۳ سال بعد، بیشتر بچه در سن ۱۶ سالگی، ارضیابیهای شبیه به را انگام دندند. مخاص شید که بش از ییک سوم (۳۴%) نوگوانان با بیخوابی داست و پینگه نرم میکانند.

سپس، استیج سوم ارضیابی در قالب یک پرسی خواب بعد که بن صالحی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ راهندازی شاد، انگام شاد. Dar An Zaman، Miangin Sunnyi Sherketkanandgan dur Reading 24 Sal Bud.

زمان راندن مثل مرز ۲۷ روز یا بیشتر، مردم بی خواب در دوران نوجوانی، بزرگعلی خوابهای سالم دشتند، اما حدود ۱۹ روز افرادی مانند خواب در دوران نوجوانی، همچنان واجنی بازار قوانی نهدات؟بیش به عنوان ۴ .

کجا مشکل پیدا میکنی تا زمانی که سن تایید بشه مشکلی نداره.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/