کاهش ۳.۷ درصدی بازدید کنندگان خیابان ای در یک روز واحد


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی بربر ایده عکسها دریافتی اجتناب کرده اند دوربین های مدار بسته، سامانه های تردد شمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت های راهداری در سرتاسر ملت جدا از محورهای ممنوعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوع، بقیه محورهای ملت هم اکنون باز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد از آنها به روال روال در حال وقوع است.

نسبت اتومبیل با کیفیت صنعتی ۹.۳ سهم، بالا تردد بین ساعت ۱۷:۰۰ به همان اندازه ۱۸:۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل تردد بین ۴ به همان اندازه ۵ بامداد است.

بر ایده این گزارش، محورهای کرج – قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران – کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرج – تهران بیشترین بازدید کنندگان ۲۴ ساعت قبلی را داشتند.

ممنوعیت تردد

بر ایده گفتن وسط مدیریت راه ملت، محور رامیان – اولنگ – شاهرود در استان‌های گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان، محور فرعی شمشک – دزین در استان‌های البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، محور بغداد – نهبندان در استان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور خرم آباد – بلدختر در لرستان واقع شده است است. استان، کریدور سسخت – بادنا واقع در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، کریدور سروآباد – پاوه واقع در قلمرو کردستان، کریدور گنگنام – تویسیرکان واقع در استان همدان، کریدور بونل – خلخیل واقع در استان گیلان، کریدور وزک – پالاده در استان مازندران، هشتگرد – تلگان در استان البرز، کریدور لاسمه – ارجمند در استان مازندران، آسیاب غیر معمول – کریدور صفد اب واقع در جنوب استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، کریدور ریگان – ایرانشهر واقع در استان کرمان، کریدور تهم – شورزک در استان زنجان. دلیل برای ایمنی کافی نیست.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/