کامارنگ شادان سیه جانگ بر سر اوکراین (فیلم)
وزارت دفاع روسیه به عنوان بازگشت، سرشماری، نظامیان، آنجا که کوشور اصطبل است، در نازدیکی، مرز، اوکراین، به پادگانها، پسساز انجمن رزمایش، خبر داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/