کالایی کدام ممکن است در قیمت محصول محصول لحاظ نشده است


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبدر مرحله پنجم اجرای قالب «کسب شفاف»، تمامی موارد علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند موارد در قیمت محصول کالا منظور تبدیل می شود.

بر این ایده کلیه موارد علاوه بر این محصولات زیر همراه خود درج قیمت کالا اجتناب کرده اند ۱۴۰۱.۲ مشمول قالب شفافیت قیمت می شوند.

آ. داروها دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی
ب) داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای واسطه ای کدام ممکن است به بلعیدن کننده باقی مانده در دسترس بودن نمی شود
ج- بسیاری از لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید البسه
د- بسیاری از طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیور آلات
ه_ بسیاری از صنایع دستی
را انتخاب کنید و انتخاب کنید- محصولات کشاورزی با بیرون بسته بندی
ز- مبادله محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای در دسترس بودن شده در بورس اوراق بهادار
ح- بسیاری از عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند با بیرون بسته بندی
ط- بسیاری از مصالح ساختمانی غیرقابل بسته بندی – محصولات غیر قابل بسته بندی
ک- بسیاری از فراهم می کند التحریر غیر قابل بسته بندی
برای – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م- کالاهای سندیکایی در دسترس بودن شده در محل ساخت اجتناب کرده اند قبیل آش، حلیم، شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

قالب درج قیمت تولیدکننده موارد همراه خود اصل آقای رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اطمینان حاصل شود که شفاف سازی قیمت بسیاری از موارد اجتناب کرده اند آذرماه سال قبلی اجرایی شد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/