کاشورمان عظیم المان شد، وزیر امور خارجه


به گذرش جام جم آنلاینحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه خرمن بری با حضور در امین ۵۸ کنفرانس آمنیاتی مونیخ تهران را برپا کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/