چه کسانی مجاز اکتسابی نوبت چهارم واکسن کرونا هستند؟


بر ایده مطالعات جام جم اینترنت، بیش اجتناب کرده اند ۳۴ میلیون آمریکایی ۵۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی اکنون مجاز اکتسابی واکسن آسانسور کننده دوم هستند.

گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند واکسن‌های کووید مدرنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایزر را برای بسیاری که غیر مستقیم به اکتسابی واکسن هستند، مجاز کرده است.

وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های ملت نیز مجوز گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را تایید کرد.

آمریکایی های مجاز برای واکسن بر ایده سن می توانند دوز آسانسور کننده دوم را کمتر از به همان اندازه ۴ ماه پس اجتناب کرده اند اولین دوز آسانسور کننده اکتسابی کنند.

دکتر پیتر مارکس، کارشناس ارشد خورده شدن گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم همراه خود امتحان کردن این به افراد کمک کنیم به همان اندازه اقدامات مورد نیاز را برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی انجام دهند.

تاکنون ساده آمریکایی‌هایی کدام ممکن است سیستم امنیت ضعیفی دارند مجاز اکتسابی واکسن چهارم هستند.

آمریکایی های ۱۲ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی کدام ممکن است دارای نقص امنیت هستند نیز می توانند واکسن عکس اکتسابی کنند.

مارکس اظهار داشت کدام ممکن است رگولاتور انتخاب گرفت به همان اندازه سن ۵۰ سالگی برای این مشکل ها مجاز شود.

وی افزود: حدود عالی سوم اشخاص حقیقی ۵۰ به همان اندازه ۶۵ ساله مشکلات پزشکی قابل توجهی دارند.

مارکس اظهار داشت: “Pfizer را انتخاب کنید و انتخاب کنید Moderna در جاری حاضر در جاری رشد واکسن های شخصی هستند.”

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/