چرا اضافه وزن می شویم؟


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی بربه طور معمول است متابولیسم به توضیحات مختلف مختل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه انرژی مصرفی در هیکل مقیاس را کاهش می دهد کدام ممکن است ممکن است در نتیجه افزایش وزن شود.

در شکسته نشده این متن به ۹ مسئله حیاتی مشکلات وزنی ردیابی می کنیم کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. کاهش ورزش ذهن

ورزش ذهن تأثیر شدید بر متابولیسم هیکل دارد از ذهن برای کار کردن تقریباً به شبیه به میزان قند در ساعت خواستن دارد. متعاقباً {افرادی که} ورزش روانشناختی زیادی ندارند تمایل افزایش وزن خواهند بود.

۲. سناتور.

متابولیسم هیکل در طولانی مدت فاصله انبساط ۱۸ ساله به بالاترین حد شخصی می رسد، با این حال انرژی سوزی به طور منظم مقیاس را کاهش می دهد.

به نظر می رسد مانند است متابولیسم اساس هیکل در میانسالی هر ۱۰ سال حدود ۲ به همان اندازه ۳ نسبت مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان انرژی مصرفی در کل فاصله آرامش هیکل کمتر {خواهد بود}.

۳. بخش ژنتیکی

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند تذکر ژنتیکی در متابولیسم شخصی کندتر هستند، در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری انرژی سوزی فوری تری را تخصص می کنند.

این دلیل است صدها شنیده ایم کدام ممکن است برخی اشخاص حقیقی همراه خود مصرف کننده آب اضافه وزن می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اصلا تغییری در وزن شخصی تحمیل نمی کنند. در واقع متابولیسم تنبل را می توان همراه خود بازی افزایش بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده عضلانی را افزایش داد.

۴. کم کاری تیروئید

غده تیروئید متابولیسم هیکل را مدیریت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هنگامی کدام ممکن است کار کردن آن نادرست است است، بر این معنی تأثیر می گذارد. کم کاری تیروئید همراه خود کاهش متابولیسم باعث افزایش وزن تبدیل می شود.

۵. مقداری دارو بلعیدن کنید

استفاده اجتناب کرده اند برخی داروها نیز ممکن است در نتیجه کاهش متابولیسم، به طور قابل توجهی مسکن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای ضد ناامیدی شود.

دیورتیک ها به همان اندازه حدودی کارآمد هستند. در صورت شکسته نشده بلعیدن این داروها، کاهش بلعیدن دارایی ها کربوهیدراتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند دارایی ها پروتئینی پیشنهاد تبدیل می شود. بازی مشترک نیز برای هیجان انگیز متابولیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات وزنی حیاتی است.

۶. یائسگی

پس اجتناب کرده اند یائسگی، متابولیسم هیکل به طور منظم مقیاس را کاهش می دهد کدام ممکن است همراه خود کاهش توده با بیرون چربی هیکل {به دلیل} ضعیف استروژن در کنار است.

این دلیل است است کدام ممکن است همراه خود همین مقدار انرژی، وزن در سی سالگی تدریجی است، با این حال در سن پنجاه سالگی در نتیجه مشکلات وزنی تبدیل می شود.

۷. رژیم غذایی کم انرژی

در دوره خوب رژیم کم انرژی، اندام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن کمتر سرزنده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاندن نشاط مقیاس را کاهش می دهد.

به معنای واقعی کلمه هستند هیکل همراه خود ضعیف انرژی سازگار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط کمتری بلعیدن می تنبل. رژیم های کاهش چند پوند متناوب نیز به طور منظم بر متابولیسم تأثیر می گذارد، این دلیل است {افرادی که} به طور مشترک اجتناب کرده اند رژیم های غذایی مختلف به طور قابل توجهی رژیم های روی حیله و تزویر پیروی می کنند، سودآور به کاهش چند پوند نمی شوند.

۸. بازی ماهر را جدا بگذارید

شخص خاص کدام ممکن است سال ها به طور ماهر بازی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بازی را متوقف می تنبل، دچار افت ناگهانی متابولیسم تبدیل می شود.

بهتر از پیشنهاد اینجا است کدام ممکن است به طور منظم درجه ورزش را کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمرینات بی نظیر شکسته نشده دهید. علاوه بر این انرژی دریافتی باید کت و شلوار همراه خود شرایط جدید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن داروها غذایی کم نشاط قابل مقایسه با سبزیجات افزایش یابد.

۹. استرس مداوم

با توجه به استرس مزمن، درجه متابولیسم مقیاس را کاهش می دهد کدام ممکن است ممکن است {به دلیل} از دوام به انسولین باشد.

در چنین مواردی شخص تمایل مشکلات وزنی است از انرژی دریافتی برای کار کردن هیکل بلعیدن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره نمی شود.

تأمین: سلامت

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/