چاهی، دکتر هند عروسی، راعذا کرد


به گذرش جام جم آنلاین در مخابره پژواک خبرگزاری و سیما; سیزده ذن و درستکاری کداک پس از سقوط درشاه هنگام بربایی مراسم عروس من جان خود رااز داست داد.

تصادف دریک روستا دار، کوچی نگر، ایلات، اوتار پرادش، روی داد کجاست؟
در زیارتگاه این ایلات زنان و کدکن مراسم عروس من روی تخته چوبی نشت بود که زیر آن یک شاه قدیمی بود. خواهرش کجاست چون بر وزن اعضای کلاسش افزوده بود و اینکه سقوط کرندند بود.
نخت وزیر هند و سروزیر ایلات اوتار پرادش واقعه را تاسلیت گافتند کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/