چاره ای جز اعتماد به علم نداریم
چه اتفاقی می‌افتد وقتی برخی اطلاعات برای ما قابل اعتماد هستند و برخی دیگر قابل اعتماد نیستند؟ من متوجه شده ام که همیشه وقتی صحبت از علم می شود عده ای جلو می روند که این کلمات فقط برای دوره ها و دانشگاه ها است، اما تجربه من می گوید که این روش بهتر جواب می دهد. خوب، اگر واقعاً چنین است، پس چرا این همه هزینه، زمان و تلاش صرف یادگیری علم در زمینه های مختلف و به کارگیری آن برای اهداف مختلف می شود؟ اگر قرار نیست علم ما را شفا دهد و قرار است به عنوان سند بر روی مانتو گذاشته شود، چه ارزشی دارد؟