پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات حاصل شده است


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی بروزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجارستان درست در این لحظه (چهارشنبه) تلفنی گفتگو کردند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیتر سرتو همتای مجارستانی شخصی در خصوص روابط دوجانبه، مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان {در این} اظهار داشت وگوی تلفنی همراه خود تبریک پیروزی حزب تحت سلطه فیدز در انتخابات پارلمانی مجارستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط همراه خود مجارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای توافقات «دومین کمیته مشترک مالی» {در این} ملت ادعا کرد. زمینههای مختلف.

امیر عبداللهیان همراه خود ردیابی به فاجعه اوکراین در رد مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد بر روی راه رفع سیاسی در اوکراین هدف اصلی تدریجی.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات وین دلیل داد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به ابتکارات ایران پیشرفت های زیادی {در این} مذاکرات حاصل شده است، با این حال همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا موجود است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند طریق مشاور برتر اتحادیه اروپا تبادل تذکر کرد.

امیرعبداللهیان بر جدیت ایران برای بدست آوردن به حداقل یک هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در صورت واقع بین بودن طرف آمریکایی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه مجارستان {در این} تصمیم تلفنی ضمن دعوت اجتناب کرده اند همتای ایرانی شخصی برای بازدید به مجارستان، تاکید کرد: در چارچوب پوشش خارجی مقامات مجارستان، اختصاص داده شده به رشد همکاری های دوجانبه همراه خود جمهوری اسلامی ایران است.

پیتر سیجارتو علاوه بر این بر لزوم اجرای توافقات بین ۲ ملت تاکید کرد.

وزیر امور خارجه مجارستان در خصوص مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود رویکرد سازنده همه طرف ها به توافقی انگشت یابند.

وی افزود: رویکرد سازنده ایران برای بدست آوردن به هماهنگی بسته شدن فوق العاده مفید است.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر این اجتناب کرده اند کمک های انسان دلپذیر همتای مجارستانی شخصی برای تسهیل ترانزیت ایرانیان مقیم اوکراین اجتناب کرده اند طریق مجارستان تشکر کرد.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/