پیام آسایش برادر رئیس انقلاب درگذشت فرزند امیر سرتپ بردستان


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی بر به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، محتوای متنی پیام رئیس معظم انقلاب به این رئوس مطالب است:

شناسایی خداوند بخشنده
امیر سرتپ بوردستان
رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران
خوش آمدی
اینجانب درگذشت فرزند گرامیتان را به جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم.

سید علی خامنه ای
۱۰۱/۱/۷۴

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/