پنتاگون منصفانه جامعه آزمایشگاهی تسلیحات آلی در احاطه روسیه دارد


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبسخنگوی کرملین اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای مونتاژ طیف گسترده ای از جدیدی اجتناب کرده اند سلاح های آلی {در سراسر} روسیه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاش کرد کدام ممکن است روسیه اطلاعاتی با توجه به جامعه ای اجتناب کرده اند آزمایشگاه های تسلیحات آلی دارد کدام ممکن است توسط وزارت حفاظت آمریکا تامین پولی تبدیل می شود.

دیمیتری پسکوف در مصاحبه همراه خود بلاروس ۲۴ ذکر شد: «به معنای واقعی کلمه هستند، ما اطلاعاتی داریم کدام ممکن است آزمایشگاه ها این آزمایشگاه ها را تامین پولی می کنند.

وی افزود: جامعه کاملی اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های آلی در احاطه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس نوسازی شده است کدام ممکن است علاوه بر این ساخت بیماری‌ها، میکروب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس‌های مضر، در جاری بهبود طیف گسترده ای از جدیدی اجتناب کرده اند سلاح‌های آلی همراه خود هدف توصیه گروه‌های قومی خاص هستند.

پسکوف ذکر شد: «این تسلیحات واقعاً گروتسک هستند، به همین دلیل اخیراً وزارت حفاظت روسیه اطلاعاتی دانستن درباره حضور آزمایشگاه‌های آلی کدام ممکن است در عملیات‌های ویژه روسیه در اوکراین به انگشت آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد تحمل بازرسی هستند، آشکار کرد.

سخنگوی کرملین ذکر شد: “این موضوع فوق العاده مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها اکنون در امتحان شده هستند به همان اندازه ملاحظه را اجتناب کرده اند واقعیت ها منحرف کنند به همان اندازه واقعیت را تحریف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ۱ موضوع پیش پاافتاده تغییر کنند، با این حال واقعیت ها عامل عکس می گوید. ما تنها در اولویت نیستیم. این حقایق، با این حال متنوع اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری نیز درگیر آن هستند.

در پی عملیات ارتش روسیه در اوکراین، سخنگوی وزارت حفاظت روسیه، ایگور کوناشنکوف، ذکر شد کدام ممکن است شواهد آرم می دهد کدام ممکن است آزمایشگاه های آلی تحمل حمایت آمریکا در اوکراین همراه خود الگوی هایی اجتناب کرده اند ویروس کرون بررسی شده اند. هدف اجتناب کرده اند این را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تحقیق آلی همراه خود بودجه پنتاگون در اوکراین تحمیل مکانیزمی برای تخلیه مخفی پاتوژن های مرگبار بود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/