پرونده شکایت سوله مهر و موم شده پرسپولیس است


به گذرش جام جم آنلاین، شکایت پشگاه النصر چون تیم پرسپولیس به بازی دو تیم در جریان دیدار آنها دیر نیما نهایی لگ قهرمانان آسیا پز می گرداد، جای که سرخ پوشان تهرانی موفق شادند تیم راه پر پرامه و راه پر. -ای پارمه.

هیچ مدرکی دال بر عدم موفقیت ایران در اثبات ناکامی ایران وجود ندارد، اما پس از مرگ مردم ایران، مسئولین پیروزی مسئول طرح شکایت از مردم جهان هستند.

دادگاه حکمت ورزچ پیش به عنوان جایی که حق نظر نهایی دارد صادر می شود، به خصوص در مواردی که مانع مشارکت او و تصمیم به اعمال نظر دیگران و داشتن نظر باشد و تصویر رسمی از رسانه های کانادایی وجود داشته باشد.

حضور این روزنامه کجاست، رسانه های عربستانی، کرندند دادگاه حکمت ورزاچ (CAS) پرونده شکایت پشگاه النصرعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا و پاشگاه پرسپولیس در زمین حضور غیرقانونی برخیم باشینان پسیغان شهیر پاشیغان اکانت است.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/