پذیرش بیش اجتناب کرده اند ۱۳۷۴ خانواده در مجتمع مسکونی فرهنجان


به گزارش همدان جام جم اینترنت به نقل اجتناب کرده اند اداره {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان، محمود نجوی اظهار داشت: بر ایده آمار گزارش شده در سامانه اسکان فرهنگیان استان، تاکنون ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۴ نفر در قالب عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۴ خانواده در پایگاه قرار دارند. .اقامت فرهنگیان استان پذیرفته شده است.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری همدان افزود: {در این} مدت روزانه ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۲ نفر در آسایشگاه های فرهنگیان استانداری همدان پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: فضاهای آموزشی فکر شده برای استان در اختیار مهمانان نوروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ما در اقامتگاه فرهنجان به صورت در یک روز واحد زمانی کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران هستند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/