پاسخ جدید فیفا به احتمال بردن ایران اجتناب کرده اند جام جهانی


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتگزارش هایی مبنی بر اینکه ایتالیا همراه خود وجود ناکامی در راهیابی به جام جهانی، قابل انجام است به شما فرصت دهد در قطر ورزشی تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند زمزمه هایی مبنی بر محرومیت ایران {به دلیل} غیبت بانوان در ورزشی لبنان شنیده می شد.

همراه خود این جاری، امیدهای هواداران ایتالیایی مختصر مدت بود از اولینا کریستلین، عضو اجرایی فیفا، برای عجله احتمال بردن ایران اجتناب کرده اند جام جهانی و مبادله ایتالیا را رد کرد. در همین راستا رئیس فیفا بار تولید دیگری به این شنیده ها پاسخ داد.

جانی اینفانتینو در پاسخ به این شایعات اظهار داشت: بیایید قابل توجه باشیم. لطفاً… وقتی با توجه به جام جهانی دوسالانه صحبت می کنیم، به {این دلیل است} کدام ممکن است احساسات {در این} مسابقات غیر قابل تصور است، ایتالیا در همه زمان ها {در این} مسابقات حضور دارد و کشورهای تولید دیگری نیز می خواهند در مسابقات نمایندگی کنند. امید دادن به کشورهای تولید دیگری فوق العاده حیاتی است. من می خواهم به آنچه در کودکی اقامت کردم در نظر گرفته شده می کنم و حیف است کدام ممکن است تولید دیگری کودک های امروزی {نمی توانند} این کار را انجام دهند. جایی کدام ممکن است {در این} دنیای جدا کردن شده، حیاتی است کدام ممکن است جایگزین های بیشتری برای اتحاد و بازی همراه خود هم داشته باشیم. آنها در بهتر از تورنمنت ها ورزشی می کنند و بقیه بردن می شوند.

تأمین: بازی سه

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/