وضعیت اوکراین و پاکستان نتیجه توطئه های آمریکاست


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی براحمد وحیدی وزیر ملت عصر درست در این لحظه در مونتاژ هیات رئیسه استان تهران اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پاسخگویی هایی کدام ممکن است بر عهده ماست، ظاهر شد به آنچه جلو داریم فوق العاده ضروری است. سال ۱۴۰۰ همراه خود مقامات جدید در شرایطی تحریک کردن شد کدام ممکن است اولویت های زیادی اجتناب کرده اند جمله ۴۰۰ به همان اندازه ۸۰۰ میلیارد تومان پیش سوراخ بینی کسری بودجه و اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری امتحان شده های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. در شرایطی کدام ممکن است برخی معتقد بودند همراه خود اصلاح رئیس جمهور شرایط آمریکا اصلاح می تنبل با این حال تفاوتی نداشت و او یا او همراه خود شبیه به فشار تحریم و شبح یکپارچه داد.

وی اظهار داشت: امتحان شده ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مداوم یکپارچه کشف شد و امتحان شده شد گروه های ضدانقلاب را کروی هم آورد و به دلیل ناامنی تحمیل کرد. {در این} مسیر هم ارزش زیادی کردند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مبارزه مشروعی را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند و در عین جاری مبارزه اطلاعاتی، امنیتی و باکلاس را علیه ما به راه انداختند. به معنای واقعی کلمه هستند سعی کردند مبارزه های مختلط را در موجود در ملت ما تعیین کنید دهند و این سیستم ریزی های در عمق ای برای این کار انجام دادند.

وزیر ملت: آنها برای تحمیل تفرقه قومی و معنوی این سیستم ریزی کردند و افراد را راه رفع مهمی برای شخصی دانستند. همراه خود همه این امتحان شده ها، مقامات جدیدی را کدام ممکن است دوست ندارم محاسبات آنها حرکت می کرد، تحمل نکردند. به معنای واقعی کلمه هستند روزی کدام ممکن است بافت می کنند {نمی توانند} محاسبات شخصی را اجرا کنند، مشخص حرکت می کنند. تمام توطئه‌هایی کدام ممکن است آنها دنبال می‌کردند در یک واحد زمان به هم مرتبط بودند و افراد به انقیاد کشیدن جمهوری اسلامی در ابعاد قلمرو‌ای و جهانی بود.

واحدی تاکید کرد: در واقع در گذشته اجتناب کرده اند آن باید این کار را در درجه سراسری و موجود در ملت پیگیری می کردند، به همین دلیل سعی کردند بر همه مطالبات اجتماعی سفر شوند و این است موضوع را به گونه ای ورودی ببرند کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند آن تخلیه شدند. انقلاب

وی اظهار داشت: مبارزه باکلاس کدام ممکن است آغاز شد، اکنون در بخش عفاف و حجاب شاهد آن هستیم، سعی شد همراه خود تحریک اقشار مختلف این موضوع را به موضوع تغییر تنبل و امتیازات اجتماعی را در ملت تحمیل تنبل. با این حال در نهایت سال چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها شنید این بود کدام ممکن است ما خرس فشار حداکثری بر ایران شکستی {غم انگیز} را متحمل شدیم. این جمله را مسئولان و در مبارزه بی امان همراه خود ما گفتند. دشمنی کدام ممکن است شکست را می پذیرد نماد می دهد کدام ممکن است جمهوری اسلامی چگونه در عمق تکنیک شخصی دشمن را شکست داد.

وزیر ملت در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی فشار مالی دشمن را یکی اجتناب کرده اند فینال حربه های آنها دانست و افزود: در نظر گرفته شده می کردند اجتناب کرده اند این طریق ملت را دچار اشکال می کنند با این حال بهمن ماه سال قبلی این را دیدند. ” ۱۳، افراد در برخی عوامل حضور جسورانه داشتند، به همان اندازه حدود ۵۰، ۶۰ سهم و اصولاً شاهد افزایش حضور افراد بودیم. اگر کرونا یکپارچه پیدا تنبل.

وحیدی همراه خود ردیابی به مذاکرات برجام اظهار داشت: جمهوری اسلامی گفتن کرده است کدام ممکن است مذاکرات موضوع بی نظیر ایران نیست با این حال به آن است معامله با خواهد کرد. این امر در نتیجه شکست تکنیک دشمن شد به منظور که رئیس جمهوری اسلامی در مبارزه راهبردها پیروز شد و این است امر درست در این لحظه در حرکت دیده شده است.

وضعیت اوکراین و پاکستان نتیجه توطئه های آمریکاست

وی افزود: اعتراف دشمن به شکست، امکانات جمهوری اسلامی ایران را در اساس های مستحکم نظام نماد می دهد. مدیریت علاوه بر این تاکید کردند کدام ممکن است اتفاقات رخ داده نماد داد کدام ممکن است راهبرد جمهوری اسلامی ایران مناسب است. درست در این لحظه در فینال اقدام آمریکا، پاکستان را علاقه مند به اجتناب کرده اند متحدان آمریکا می بینیم، با این حال کار به جایی رسیده کدام ممکن است گفتن تبدیل می شود آمریکایی ها {برای تغییر} حکومت پاکستان توطئه کرده اند. در اوکراین همراه خود آمریکا نیز همین {اتفاق افتاد}. در اوکراین نیز توطئه های آمریکا در نتیجه بازگشت این ملت به وضعیت حال شد. ما همه این چیزها را دیده‌ایم و ممکن است بر مقدمه تاکید مدیریت اجتناب کرده اند این چیزها درس بگیریم.

و وزیر ملت یکپارچه داد: سال قبلی ۹ تنها کسری بودجه داشتیم، اما علاوه بر این تمام تعهدات {انجام شده} در سفرهای دقیق رئیس جمهور تکمیل شد. جمهوری اسلامی ایران در بخش سیاسی حرف اول را می زند و دیگران در برابر این منطق برتر جمهوری اسلامی ایران حرفی برای ادعا کردن ندارند. کارتر می گوید، در موجود در نیز، {افرادی که} شکایت دارند، خوش بین تر می شوند.

واحدی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی تاکید کرد: دشمن گفتن می تنبل کدام ممکن است ملت ما افسرده است با این حال در یک واحد الگوی باید به همین سفرهای بالا سال ردیابی کرد کدام ممکن است ۵۳ سهم افزایش یافتند، سیستم گردشگری ما و حاکمان ما در جستجوی وضعیت هستند. برای افراد، آنها {در این} سفرها بودند. خوشبختانه این پروازها همراه خود کاهش ۲۳ درصدی تلفات به خوبی تکمیل شد. این سفرها همراه خود خیال دستی تکمیل شد و امکانات و امکانات اجتماعی کشورمان را به حاضر گذاشت.

وی همراه خود تاکید بر اینکه در سایه تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت جدیدی حاصل شد، افزود: درست در این لحظه مقامات راه آهن جدیدی ساخته است و این است مقامات عملکرد هایی دارد کدام ممکن است اولین آن امتحان شده، امتحان شده و امتحان شده است. اقدام و انتخاب گیری یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عملکرد های این حکومت اخلاص است. لذا درست در این لحظه اجتناب کرده اند همه مسئولان پیش بینی داریم کدام ممکن است همراه خود اخلاص امتحان شده مستمر داشته باشند.

وزیر ملت همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ساخت، داده ها و اشتغال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، اظهار داشت: مدیریت در رئوس مطالب داده ها بنیان شخصی تاکید کردند کدام ممکن است برای هر چیزی باید دید آموزشی وجود داشته باشد. به همین دلیل، داده ها اساس بحثی است مستمر کدام ممکن است اندازه گوناگونی دارد و ظاهر شد آموزشی به همه کارها و از ملزومات مورد نیاز است. اگر خیلی امتحان شده کنیم و صادقانه حرکت کنیم با این حال دیدگاه آموزشی نداشته باشیم اجتناب کرده اند انجام شخصی منحرف می شویم.

وحیدی افزود: {در این} بین تهران عملکرد های خاصی دارد و الگویی محسوب تبدیل می شود به همان اندازه هر اتفاقی در تهران می افتد در همه جای ملت جاری شود. به همین دلیل {همه ما} موظفیم به اندازه مختلف به طور قابل توجهی امتیازات باکلاس و اجتماعی در ملت ملاحظه ویژه ای داشته باشیم.

وی یکپارچه داد: موضوع مهم امسال ما امتیازات اجتماعی و باکلاس است. دشمن به طور قابل توجهی و سیستماتیک در صدد تحمیل انحرافات اجتماعی در ملت ما است و در جستجوی تضعیف مولفه های اجتماعی و باکلاس است. اگر در اقتصاد شکست بخورد و در بخش امنیتی و سیاسی شکست بخورد، با این حال در بخش اجتماعی و باکلاس همچنان امیدوار باشد. به همین دلیل همه مدیران باید کنار هم قرار دادن باشند و برای خنثی کردن این توطئه دشمن امتحان شده کنند.

وزیر ملت تاکید کرد: ما نخواهیم شد اختلافات گروه را نادیده بگیریم و همراه خود این انحراف اجازه کشتن خانم و پسرمان را بدهیم. ما نخواهیم شد و نخواهیم گذاشت نسبت به این مسائل جدا باشیم. {همه ما} موظف به رعایت هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستیم. انضباط اجتماعی باید اجرا شود. هر واحد و دانشکده {و همه} آنها موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی و خفه کردن توطئه دشمن برای تأثیر می گذارد به بخش سنت و تشویش افراد هستند. {در این} راستا اگر به اطراف های اجرایی و دانشکده ها اوج می زنیم و ناهنجاری های اسلامی و اجتماعی را می بینیم باید شخصی را بی ارزش بدانیم و به شخصی نمره عقب کشیدن بدهیم. حتما باید اطراف را تحمیل کنیم. در مصوبات شورای برتر انقلاب باکلاس، وزارت ملت این کار را بر عهده خواهد گرفت و این است تعهد در استان ها توسط استانداران، فرمانداران و بخشداران انجام تبدیل می شود.

واحدی تاکید کرد: اجتناب کرده اند همه زحمات مدیران در سال قبلی تشکر می کنم و امیدوارم همراه خود امتحان شده و توان فوق العاده ورودی بروند و امسال بحمدالله اتفاقات بزرگی رخ دهد. در واقع دشمن مجروح نخواهد نشست.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/