وزیر ورزش منزوی می شود یا می رود؟
در روزی که حمید سجادی در دولت سیزدهم بر مسند وزارت ورزش و جوانان نشست، خیلی ها انتظار داشتند که حضور او در این وزارتخانه چندان دوام نیاورد و به پایان دولت نرسد. به هر حال وی تنها وزیری بود که در دولت الملیمی رای آورد و این می تواند تاییدی بر این ادعا باشد.