واکسیناسیون برای ورود اطلاعات آموزان و دانشگاهیان به دبیرستان الزامی نیست


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبصادق ستاری شخص، معاون پرورشی، تربیت جسمی و سلامت و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس، همراه خود دقیق اینکه واکسیناسیون اطلاعات آموزان و دانشگاهیان {برای ثبت نام} در مدارس الزامی نیست، اظهار داشت: این واکسیناسیون برای اطلاعات آموزان و دانشگاهیان الزامی نیست.

وی اظهار داشت: خوشبختانه میزان واکسیناسیون در محله باکلاس فوق العاده خوشایند {بوده است}. ۹۵ سهم اجتناب کرده اند پرورش دهندگان دوز اول واکسن کرونا، حدود ۹۰ سهم دوز دوم واکسن کرونا و بیش از پنجاه سهم اجتناب کرده اند پرورش دهندگان دوز سوم واکسن کرونا را اکتسابی کردند.

ستاریورد افزود: طبق توافق و رایزنی کدام ممکن است همراه خود وزارت ملت داشتیم، ضمانت این بود کدام ممکن است اگر ۸۵ سهم گروه ملت واکسینه شوند، به این معناست کدام ممکن است گروه اجتناب کرده اند تذکر واکسیناسیون به وضعیت روال رسیده است و {نیازی نیست}. برای اجبار.»

وی شکسته نشده داد: بر مقدمه مصوبه وزارت ملت و همراه خود ملاحظه به اینکه میزان واکسیناسیون فرهنگیان نسبتا خوشایند و قابل قبول بوده و بعدی اجتناب کرده اند معمولی کشوری بوده، پیش بینی نداشتیم واکسیناسیون را شرط ورود دانشگاهیان بدانیم. به همین دلیل حضور متخصصان ممنوع شد.» واکسن به سختی {وجود ندارد}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/