واکسن های تزریق شده در ملت اجتناب کرده اند ۱۴۷ میلیون دوز فراتر سر خورد


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی بروسط روابط کلی و {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ادعا کرد: تاکنون ۶۳ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۳۱۶ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۷۲۰ نفر نوبت دوم و ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۲۴۴ نفر نوبت دوم را اکتسابی کرده اند. سومین دوز واکسن کرونا دارد.

انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به ۱۴۷ میلیون و هفت هزار و ۲۸۰ دوز رسیده است.

ساعت شب قبلی ۱۲۲ هزار و ۶۳۷ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/