واژگونی وانت کار نیروی محرک حامل تریاک {بوده است}


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتسرهنگ پروانه مشاور اجتماعی شهرستان فیروزکوه ذکر شد: ماموران انتظامی شهرستان فیروزکوه متوجه ریختن بطری های نامشخص اجتناب کرده اند وانت شدند. همراه خود بازرسی متوجه شدند کدام ممکن است {در این} بطری ها تریاک جاسازی شده است. نیروی محرک ۱۸ ساله ای بود کدام ممکن است در حومه فیروزکوه تردد می کرد.

به آموزش داده شده است سرهنگ پروانت، این کودتا ناشی اجتناب کرده اند مانع خاصی نبوده و قابل دستیابی است نیروی محرک در حین رانندگی به خواب گذشت باشد. علاوه بر این ۸ بطری اجتناب کرده اند محموله نیروی محرک به وزن ۱۲ کیلوگرم و ۷۰۰ خوب و دنج اختراع شد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه وانت های عکس نیز در ارجاع به نیروی محرک بدست آوردن شده است، ذکر شد: دانش تکمیلی اجتناب کرده اند اختراع وانت های تولید دیگری همراه خود این نیروی محرک توسط دست نیست.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/