همراه خود این مد آسان آلودگی هوای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتر را کاهش دهید


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برنتایج منصفانه تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است پوشش گیاهی آپارتمانی استاندارد مشابه با نیلوفرهای دره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخس می توانند آلودگی هوای خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

پوشش گیاهی آپارتمانی بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان انتخاب های تزئینی دیده می شوند، با این حال اگر خانه شخصی شما پر اجتناب کرده اند پوشش گیاهی گلدانی است، قابل دستیابی است درجه برخی اجتناب کرده اند آلودگی را نیز کاهش دهند.

سرخس ها بیشترین معنی را در اجتناب کرده اند بین برداشتن سموم فرمالدئید، مونوکسید کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایلن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانند در عرض منصفانه ساعت اجتناب کرده اند شر ترکیبات سمی حال در هوا خلاص شوند. آلودگی این گیاه ممکن است فلزات با کیفیت حرفه ای حال در هوا مشابه با جیوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرسنیک را نیز توسل به تدریجی. علاوه بر این این، سرخس در مرطوب کردن تنظیم خانه کارآمد است، با این حال خواستن به رطوبت کافی دارد.

تحقیقات جدید به مدیریت دانشکده بیرمنگام آرم می دهد کدام ممکن است پوشش گیاهی آپارتمانی استاندارد می توانند درجه دی اکسید نیتروژن (NO2) – منصفانه آلاینده رایج – را به همان اندازه ۲۰٪ کاهش دهند. در حالی کدام ممکن است معنی آلی پایین بردن اکسید نیتروژن مبهم است، محققان امیدوارند کدام ممکن است نتایج اشخاص حقیقی را الهام بخش تدریجی به همان اندازه خانه ها هر دو محل کار شخصی را همراه خود پوشش گیاهی بیشتری پر کنند.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/