هماهنگی همراه خود ایران حیاتی است


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتمحمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز شنبه بر اهمیت بدست آوردن به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران تاکید کرد.

به گزارش الجزیره، آل ثانی در کنوانسیون دوحه اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی هسته ای همراه خود ایران حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید توافقاتی در زمینه ایمنی همه جانبه در قلمرو حاصل شود.

محمد بن عبدالرحمن افزود کدام ممکن است این قلمرو چندین سال است کدام ممکن است در فاجعه {بوده است}، با این حال به همان اندازه آنجا کدام ممکن است وضعیت اوکراین اندیشه در مورد شده است، فاجعه در قلمرو مورد ملاحظه قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد کدام ممکن است باید همراه خود مشکلات قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فاجعه اوکراین برخورد شود.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/