هفت زندهانی، ایرانی، ارمنستان


به گذرش جام جم آنلاینبا همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری تایید چارچوپ انتقال محکومین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ۷ نفراز ایرانیان زندهانی و کاشور امروز در ایران حضور یافتند منتقل شد. .

شایان ذکر آست، پگیری امرزندانیان ایران، سیاست خارجی، به عنوان اولویت، کنسولگری جمهوری اسلامی دیپلماتیک، ایران.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/