هزاران و هزاران یمنی در ماه رمضان غذای کافی ندارند


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبمحل کار توافق امور بشردوستانه گروه ملل متحد (OCHA) روز سه شنبه در توییتر گفتن کرد کدام ممکن است هزاران و هزاران یمنی {به دلیل} جدی تر شدن شرایط مسکن، غذای کافی در ماه رمضان اکتسابی نمی کنند.

این محل کار علاوه بر این نیازمند کشتی کمک های بشردوستانه به مردمان یمن شد.

صلیب سرخ در سراسر جهان نیز یکشنبه قبلی گفتن کرد کدام ممکن است نیازهای مردمان یمن فوق العاده بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند تصور است.

هفته قبلی، کمیساریای برتر گروه ملل متحد در امور پناهندگان انواع {افرادی که} زیر جاده فقر در یمن مسکن می کنند را ۲۵.۵ میلیون نفر تخمین زد.

دیوید گرسلی، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه گروه ملل متحد در یمن، دیروز اجتناب کرده اند کشورهای کمک کننده خواست به همان اندازه حمایت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه شخصی را پس اجتناب کرده اند منقل بس {در این} ملت افزایش دهند.

بر مقدمه این گزارش، هماهنگ کننده گروه ملل متحد نیازمند افزایش کمک ها به یمن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تسریع در اجرای تعهدات این ملت در قبال یمن شد.

گرسلی افزود کدام ممکن است فعالان بشردوستانه در امتحان شده هستند به همان اندازه حضور شخصی را در مناطقی کدام ممکن است قبلاً غیرقابل دسترس یمن بودند، افزایش دهند.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند تلاش طرفین به منقل بس گفتن شده در یمن استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است در صورت اجرای کارآمد منقل بس، مبارزه کردن یمنی ها فوق العاده مقیاس را کاهش می دهد.

منقل بس ۲ ماهه در یمن اجتناب کرده اند دوم آوریل اجرایی شد.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/