هایکو یک راننده زباله ساختمانی در اصفهان است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه هرگونه عملیات گودبرداری، تسطیح خاک و تخریب ساختمان در سطح شهر که در فرآیند صدور مجوز مجوز داده می شود باید از این سازمان نیز مجوز بگیرد، گفت: سامانه «HICO» برای این موضوع طراحی شده است. مسیر تولید زباله تا تحویل را رصد می کند.